Valg.gl


senest opdateret ...

Om det grønlandske valgsystem Qinersineq.gl

Qinersineq.gl benyttes til at opsamle afstemningsresultater fra alle afstemningssteder i Grønland. Dvs. selve valghandlingen er fortsat manuel med papirstemmesedler og stemmekasser (også kaldet stemmeurner) - men de optalte stemmeantal for hvert enkelt afstemningssted er offentligt tilgængelige i samme øjeblik, som de er tastet ind i systemet. Indtastningen sker som regel i byerne. Valgsystemet kan benyttes i forbindelse med henholdsvis "parlamentsvalg", hvor målet er at vælge et antal kandidater, og "folkeafstemninger" hvor målet er at måle vælgernes holdning til et konkret emne.

Parlamentsvalg

Ved et parlamentsvalg opdeles landet i et antal kredse (typisk 1 kreds ved landstingsvalg, 1 kreds ved folketingsvalg og 4 kredse ved kommunevalg) og der opstilles et antal partier og kandidater i hver kreds. Et parti er typisk opstillet i alle kredse men ikke altid. Det er for eksempel ikke altid at alle partier opstiller i alle kommuner ved kommunevalg. En kandidat kan være opstillet for et parti eller som såkaldt løsgænger. Dvs. uden at være tilknyttet noget parti. En vælger har stemmeret i den kreds hvori vælgeren har bopæl pr. en given dato (der kan være særlige regler for folk med midlertidig bopæl), som kan variere lidt for de forskellige valgtyper. En vælger kan afgive én stemme på et parti eller på en kandidat. Der foreligger en valgliste på hvert afstemningssted, som de valg-tilforordnede kan bruge til at kontrollere, at hver vælger kun afgiver én stemme. Når valghandlingen er afsluttet og stemmerne er talt op, indtastes resultaterne i Qinersineq.gl. Der er offentlig adgang på nettet til at følge med i de enkelte resultater efterhånden som der indtastes. Da der indtastes ét parti ad gangen kan der på valgaftenen godt opstå nogle relativt store bevægelser i det opgjorte resultat for de enkelte afstemningssteder, efterhånden som de enkelte partier indtastes, og frem til alle partier og kandidaters resultater er indtastet. Det er derfor vigtigt at orientere sig om hvorvidt det konkrete valgsted er godkendt, eller fortsat er under indtastning. Qinersineq.gl præsenter valgresultaterne summeret på et eller flere afstemningssteder. Resultater vises enten detaljerede eller opsummeret på partier.

 • "Antal stemmeberettigede" angiver hvor mange vælgere der er på valglisten - altså hvor mange der kan afgive stemme.
 • "Optalte stemmer" angiver hvor mange stemmesedler der er puttet i stemmekasserne.
 • "Blanke" angiver det antal stemmesedler i , som der ikke er skrevet noget på.
 • "Ugyldige" angiver det antal der var i stemmekassen og hvor der er skrevet noget på, men hvor man ikke med sikkerhed kan afgøre hvad vælgeren har stemt på.
 • "Gyldige stemmer i alt" angiver summen af optalte stemmesedler fratrukket de "Ugyldige"
 • "Stemmeprocent" udregnes som de "Optalte stemmer" i procent af "Antal stemmeberettige".
 • Stemmeprocenterne for partiers og kandidaters andele af stemmerne udregnes som antal stemmer på partiet eller kandidaten i forhold til antal afgivne "Optalte stemmer".

Tildeling af mandater

Der benyttes den såkaldte D'Hondts metode til at tildele mandater. Tildelingen håndteres manuelt efter at alle stemmer er optalt og godkendt, men den konkrete tildeling af mandater og stedfortræderposter kan indtastes i Qinersineq.gl og derigennem gøres umiddelbart offentlig tilgængelig.

Folkeafstemninger

Ved folkeafstemninger stemmes der om et emne. Der udformes en valgkreds som omfatter alle de valgsteder som er omfattet af afstemningen. Stemmeprocenter beregnes på samme måde som ved parlamentsvalg. Qinersineq er endnu ikke benyttet ved nogen folkeafstemning i Grønland og systemets offentligt tilgængelige resultatsider er endnu ikke forberedt for at vise folkeafstemningsresultater.

Ejerskab og rettigheder

Qinersineq.gl ejes af Grønlands Selvstyre, Formandens Departement, Indenrigsfunktionen. Systemet er udviklet af og drives af KIMIK iT.
Denne tekst er sidst redigeret ultimo 2015

About the Greenlandic electoral system Qinersineq.gl

Qinersineq.gl is used to collect voting results from all polling stations in Greenland. The actual voting process is conducted manually with paper ballots and ballot boxes. The number of votes tallied by each polling station is accessible to the public as soon as the polling data is entered into the electoral system. Data entry usually takes place in the cities. The electoral system can be used for "Parliamentary Elections" in which the goal is to select a number of candidates, and "referendums" where the aim is to gauge voters' opinions on a specific topic.

Parliamentary Elections

In a general election, the country is divided into a number of constituencies (typically one district at country elections, one district in the general election, and four districts in municipal elections). A number of parties and candidates are nominated in each district. A party is typically represented in all districts, but this is not always the case. For example, some parties do not have candidates nominated in every municipality in municipal elections. A candidate can belong to a political party or be an independent candidate, without affiliation to any party. A voter has the right to cast a ballot in the district in which the voter resides in on a given date. There may be special rules for persons with temporary residence, which may differ slightly for the various types of elections. A voter may cast one ballot for a party or a candidate. There is a list of registered voters at the polling station, which the electoral officials can use to verify that each eligible voter casts only one ballot. When the election has been completed and the votes have been counted, the results are entered into Qinersineq.gl. The electoral system is publically accessible, so the election results are shown as they are entered. Since the votes are entered for each party, there can be some relatively large movements in the results shown for each polling station as each batch is entered, until the results entry for all parties and candidates has been completed on election night. It is therefore important to determine whether the specific polling station has been approved or polling data is still being entered. Qinersineq.gl presents the election results summarized at one or more polling stations. Results are displayed either in detail or summarized by parties.

 • "Number of registered voters" indicates the number of voters on the electoral register - i.e. how many persons are eligible.
 • "Votes counted" indicates how many ballots have been cast in the ballot boxes.
 • "Blank" indicates the number of ballots in which there is nothing written.
 • "Invalid" indicates the number of ballots in the ballot box on which something has been written, but it cannot with certainty be determined what the voter has voted.
 • "Valid votes in total" is the sum of counted ballots minus the "Invalid"
 • "Turnout" is calculated as the "tallied votes" as percentage of "number of registered voters".
 • Voting percentages for parties and candidates as shares of votes cast are calculated as the number of votes for the party or the candidate in relation to the total number of votes cast "votes tallied".

Allocation of seats

The so-called D' Hondt method is used to allocate seats. The formal allocation is completed manually after all the votes are tallied and approved, entered into Qinersineq.gl and are thus made instantaneously available to the public.

Ownership and rights

Qinersineq.gl is owned by the Greenlandic Home Rule Government, Chairman's Department, Domestic function. The system was developed and is operated by KIMIK iT.
This text was last edited at the end of 2015

Kalaallit Nunaanni qinersinermi atortoq Qinersineq.gl pillugu

Qinersineq.gl Kalaallit Nunaanni qinersivinnit tamanit qinersinerit inernerinik katersiviuvoq. Tassa imaappoq qinersinertavia pappiaraq tassungalu nakkartitsivik nammineq suli suliarisassaapput – taamaattoq qinersinernit kisitsisit qinersivinnit ataasiakkaaneersut sullissinermut atortumut immiunneqariarunik tamanit takuneqarsinnaalissapput. Atortumut immiinerit illoqarfinni nalinginnaasumik pisarput. Qinersinermi atortoq "inatsisartunut qinersinermut" atorneqarsinnaavoq, tassani aalajangersimasunik amerlassusilinnik isertitsiniartoqartarluni, kiisalu "innuttaasunik taasisitsinerni" qulequtaq aalajangersimasoq qinersisartut isummerfigisussaallugu.

Inatsisartunut qinersineq

Inatsisartunik qinersinermi nuna qinersivinnut aalajangersimasunut aggorneqartarpoq (inatsisartunut qinersinermi qinersivik ataaseq, folketingimut qinersinermi qinersivik ataaseq kiisalu kommuninut qinersinermi qinersiviit sisamat) qinersivimmilu partiit qinigassanngortittullu qinersivimmi aalajangersimasunik amerlassuseqartarput. Partii qinersivinni tamani nalinginnaasumik qinigassanngortitsisarpoq, tamatiguunngitsorli. Assersuutigalugu kommuninut qinersinermi partiit tamarmik kommunini tamani qinigassanngortitsisanngillat. Sassartoq partiimit sassartitaasinnaavoq, imaluunniit attaviitsuusinnaavoq. Tassa imaappoq partiimut sumulluunniit attuumassuteqarani. Qinersisartoq qinersisinnaatitaavoq najukkamini qinersivimmi ullormi aalajangersimasumi najugaqarsimaguni (inunnut utaqqiisaagallartumik najugalinnut immikkut malittarisassaqarsinnaavoq), qinersinernullu assigiinngitsunut assigiinngilaartarsinnaallutik. Qinersisartoq ataaseq partiimik imaluunniit qinigassanngortittumut ataatsimik qinersisinnaavoq. Qinersivinni tamani qinersisartut allattorsimaffiannik peqarpoq, qinersinermilu aqutsisut taanna atorlugu qinersisartup ataasiaannarluni qinersinissaa nakkutigissavaat. Qinersineq matuppat taasinerillu kisinneqareerpata inerneri Qinersineq.gl-imut immiunneqassapput. Inernerit ataasiakkaat ikkussuunneqaleriarpata tamanit internetsikkut malinnaavigineqarsinnaassapput. Partiit ataasiakkaarlugit immiunneqartarmata unnummi qinersivimmi qinersivinnit ataasiakkaanit inernerit annertuumik nikerartoqarsinnaapput partiit ataasiakkaat immiussuunnerini, kiisalu partiit tamarmik kiisalu qinigassanngortittut tamarmik inerneri tamakkernissaasa tungaannut. Taamaammat pingaaruteqarpoq qinersisarfik pineqartoq ilumut akuerisaanersoq imaluunniit suli immerneqarnersoq. Qinersineq.gl-ip saqqummiutissavai qinersivinni ataasiakkaanit imaluunniit arlalinnit qinersinermi inernerit. Inernerit partiinut sukumiisumik katersukkanilluunniit takutinneqartassapput.

 • ”Taasisinnaatitaasut amerlassusaat” tassani ersersinneqassapput taasisinnaasut allattorsimaffianni taasisinnaasut amerlassusaat – tassa taasisinnaasut amerlassusaat.
 • ”Taasinerit kisinneqarnikut” tassani ersersinneqassapput taasissutit taasinernut karsinut ikineqarsimasut amerlassusaat.
 • ”Allanneqanngitsut” tassaapput qinersissutit allanneqanngitsut amerlassusaat.
 • ”Atorsinnaanngitsut” tassaapput qinersinermi karsimiittut qinersissutit allaffigineqarsimasut amerlassusaat qularnaarlugu aalajangerneqarsinnaanngitsut qinersisartup suna qinersimaneraa.
 • ”Taasinerit atorsinnaasut amerlassusaat” tassaapput taasinerit inerneri ”Atorsinnaanngitsut”-nik ilanngarlugit
 • ”Qinersisut procentii” ”Taasinerit kisinneqarnikut”-nit kisinneqassapput ”Taasisinnaatitaasut amerlassusaat”-nit procentinit.
 • Partiit qinigassanngortittullu qinersinermit pissarsiaat ”Taasinerit kisinneqarnikut”-nit qassinik qinerneqarsimanerannit naatsorsorneqassapput.

Isertinneqartut

D'Hondtip periusaa naapertorlugu qinerneqartut isertinneqartarput. Isertinneqartut taasinerit tamarmik kisinneqareerlutik akuerineqareerpata nalunaarutigineqassapput, taamaattoq isertoq taassumalu sinniisussaa Qinersineq.gl-imut immiunneqarsinnaapput taamalu ingerlaannartumik tamanit takuneqarsinnaalersillugit.

Innuttaasunik taasisitsinerit

Innuttaasunik taasisitsisoqaraangat qulequttamik aalajangersimasumut taasisitsisoqartarpoq. Qinersiviliortoqassaaq qinersiviit tamakkerlugit taasissutaasumut tunngasut tamaasa ilaatillugit. Qinersisut procentiinik inatsisartunut qinersinertulli nalilersorneqartarput. Kalaallit Nunaanni taasinerni qinersinerniluunniit Qinersineq suli atorneqanngilaq, taamaalillunilu qinersinermi atortumi inuit taasinerisa inernerannik suli nittartakkami tamanit takuneqarsinnaasumik imaqarani.

Piginnittuuneq atuisinnaatitaanerlu

Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat, Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfianit Nunami namminermi pissutsinut Immikkoortortaqarfimmit Qinersineq.gl pigineqarpoq. Sullissinermik atortoq KIMIK iT-mit ineriartortinneqarlunilu ingerlanneqarpoq.
Una allakkiaq 2015-ip naanerani kingullermik nutarterneqarpoq.